Displaying extended context for query match in text 400167
    

fada air ais .
 
Tha chuid mhòr de na chaidh fhaighinn fon talamh anns gach ceàrnaidh an - diugh ra faicinn ann an taighean - tasgaidh air feadh an t - saoghail anns na bailtean - mòra , agus chan urrainn duine sam bith sealladh fhaighinn air na h - ionmhasan sin gun gabhail fìor mhìorbhail cho sgileir ' s a bha na daoine chruthaich iad cho cian fada air ais ann an eachdraidh a ' chinne - daonna .
 
Bhitheadh e dualtach aig cuid faighneachd : “ Dè feum tha sin ?
 
” agus mar fhreagairt dh ' fhaodte abairt riutha , mar a thubhairt Sir Mortimer Wheeler , fear cho ainmeil ' s a bha riamh sàs anns an àrsaireachd :

[TD 276]

“ Chan ann airson nithean marbh a tha an àrsair a ' cladhach ach airson daoine beò .
 
.
 
.
 
.
 
' s e ' n iarrtas a th ' aige , tarsainn air na linntean , ge b ' e ùine 500 no 500 , 000 bliadhna , teachdaireachd a chur eadar .
 
.
 
.
 
.
 
daoine an latha ' n - diugh agus daoine an t - sean aimsir .
 
” Tha fear eile ga

Powered by CQPWeb