Displaying extended context for query match in text 400156
    

Cionnas a fhreagras sin air planaichean barrachd rùim a dheasachadh far a bheil àireamh phrìosanach a ' dol thairis ?
 
Tha an t - ùghdarras ag ràdh gu bheil àireamh na tha sa ' phrìosan an Alba air tuiteam gu 4686 , ged a bha iad fhèin a ' sùileachadh barrachd air 5300 aig an àm seo .
 
Feumar daoine mar sin a ghluasad o àite gu àite .
 
Trioblaid ?
 
San teannachadh làitheil seo tha a h - uile facal is grad - amharc eadar prìosanaich , is eadar iad fhèin is na h - oifigich , gu tric amharasach , is ' s e an toradh trioblaid spioraid no fuasgladh feirg is diomb .
 
Tha a ' chuid mhòr glè fhaiceallach mu fhrith - ghluasad ann an suidheachaidhean doirbh , oir ma thachras briseadh foise sam bith is gun dìtear neach a thaobh a ' ghnothaich , faodaidh e bacadh ' na adhartas no ' na inbhe fhulang .
 
Chan eil e furasda a

[TD 367]

[ Dealbh ] Prìosan Saughton an Dun Eideann bhith faiceallach daonnan , oir chan eil labhairt bheumnach , thàireil , fhanaideach o bhall - smachd , no maoidheadh is bagradh o a cho -

Powered by CQPWeb