Displaying extended context for query match in text 108
    

giùlan .
 
An fheadhainn a dh ' fhòghluim cèird , tha iad teòma , seòlta , innleachdach .
 
Tha cuid diubh ' n an seòladairean cho tapaidh , sgiobalta , ealanta ' s a sheas air clàr luinge , ' n uair a bhios iad bliadhna no dhà air loingeas Shasunnach , ris am bheil iad a ' deanamh muinntearais , agus a ' tighinn air uairibh dhachaidh do ' n duthaich so ' n an seòladairean .
 
EACH .
 
— An saoil sibh am bheil iad mar sin ?
 
' S mi nach earbadh am falmadair fo ' n achlais ghràinde ri latha gaillinn .
 
CUAIR .
 
— Cha ruigeadh tu leas eagal a bhi ort ; tha ministeir urramach a thàinig dhachaidh air luing mhòir o ' n eilean sin , ag ràdh ruinn , ann an leabhar a chuir e ' mach , nach robh stiùradair ' s an luing a b ' fhèarr na eileanach dhiubh so a bh ' aca .
 
“ B ' iongantach an sealladh ” arsa Dr .
 
Lang , “ Taki ( oir b ' e sin a b ' ainm dha ) ' fhaicinn a ' stiùradh na luinge anns an

Powered by CQPWeb