Displaying extended context for query match in text 101
    

athair ( Iain mac Iain ic Eoghain , air Carbadan Chuchullinn ) Carbad Comhraig agus Carbad Alaire Chuchullin .
 
Cha chuala sibh riamh na bhaaig do bhardachd Oisein .
 
Is cuimhne leamsa nuair bha mi og agus an t aite so lan dhaoine , lan tuath , gum bitheadh an tigh againn cho lan a dh ' oigire ' s a sheanairi ( agus do sheanairibh ?
 
) fad na h - oiche gheamhraidh agus a chunnaic sibh tigh bail reamh .
 
Moire ' s an a sin a bha an oigiri anns an aite so , agus am pailteas aig duine agus beothach .
 
Ach chuir na caoirich mhor as do ' n aite ' s cha ' n fhaighean an diugh ann ach iad fein ' Seanachaidh .
 
NA h - eich liobhach lairgearach lothar , 1 ' S na spuir oir fotha ( fopa ?
 
) , Sith - fhada shithsheang , Beag - chileach beag ghaoisneach , beag chluasain , 4 Mor chuithach mor cheach , mor chuaileanach Uinich ' us osunnaich nan each , Bha tarruing Cuchuillin air chill .
 
7 4 .
 
— GARBH MAC STAIRN .
 
THIS well - known personage is usually mentioned

Powered by CQPWeb