Displaying extended context for query match in text 125
    

an ingenious performance and perhaps has no rival of its kind in the language .
 
Allusion is made to his “ half marrow , ” in the 57th stanza .
 


[TD 18]

' S siùbhlach a dh ' - fhalbhas e raon , Cadal cha dean e sa ' n smùir , B ' fhearr leis na plaide fo ' thaobh , Bàrr an fhraoich bhadanaich ùir .
 
Gur àluinn sgeamh an daimh dhuinn , ' Thearnas o shireadh nam beann , Mac na h - eilde ris an t - shonn , Nach do chrom le spìd a cheann .
 
Eilid bhinneach , mheargant , bhallach , Odhar , eangach , uchd réidh àrd , Damh togalach , croic - cheannach , sgiamhach , Crònanach , ceann - riabhach , dearg .
 
Gur gasd ' a ruitheadh tu suas , Ri leachduinn chruaidh a ' s i cas , Moladh gach aon neach an cù , Ach molams ' ' n trùp tha dol as .
 
Creag mo chride - sa chreag mhor , ' S ionmhuinn an lòn tha fo ceann , ' S anns ' an lag a th ' air a cùl , Na machair a ' s

Powered by CQPWeb