Displaying extended context for query match in text 400167
    

ri fhaighinn thuice grùnn uairean ; ach bha ' n obair fada ro dhuilich , agus b ' fheudar an oidhirp a leigeil seachad .
 
A - rèir eachdraidh eile fhuair feadhainn de na seòldairean Spàinnteach air tìr ann an Eilean nan Caorach , siar air Sealtainn , agus thatar uaireannan a ' cumail a - mach gur ann bhuapa - san a dh ' ionnsaich muinntir an

[TD 275]

Eilein sin na deilbh - fhighe àraid a chithear an - diugh air feadh an t - saoghail fo ainm “ Fair Isle ” .
 
Tha e iomchaidh facal no dhà abairt mu dheidhinn duine Frangach dan ainm Jacques Custeau , a tha gu math ainmeil co - cheangailte ri bhith rannsachadh sean long - bhrisidh gu h - àraid ann ' s a mhuir Mheadhon - thìreach .
 
Rinn e fhèin ' s a sgioba mòran sìreadh air grùnn na mara sin , a ' lorg soithichean Greugach agus Romanach .
 
Fhuair iad glè thric , a - measg gach treallaich eile , seann chroganan ( amphorae ) , feadhainn aca dùinte ' s tè no dhà làn fìon .
 
Dh ' fheuch na laoich blas an fhìon , ach ged

Powered by CQPWeb