Displaying extended context for query match in text 108
    

air ' g a leughadh .
 
Chunnaic mi sinn a ' tarruing barrachd airgid air son trì litrichean ' s an àm sin na ni sinn a nis air son làn cumain de ' n t - seòrs ' ùr a thug mi ' n diugh leam — cailc ruadh air a h - uile aon diubh , mar a chì thu air na seotaichean uan — “ pàighte , ” “ pàighte , ” air clàr gach aodainn diubh : agus air son phaipearan - naidheachd !
 
cha - n ' eil balach a thug fòid mòine fo ' achlais do ' n sgoil an diugh nach faod paipeir - naidheachd a thoirt dachaidh ' n a àite .
 
Cha - n fhòghnadh an t - seann fheadhainn , ach fear ùr — fear Gàidhealach ma ' s fhìor — Cuairtear nan Gleann !
 
Cuairtear — ach cha - n abair mi tuilleadh .
 
Sin agad a ' mhàileid — sè fichead litir , agus cuid diubh air son feadhainn nach d ' fhuair litir riamh .
 


[TD 127]

M .
 
SG .
 
— Fuir ' ibh air ' ur n - ais gus an seòrsaich mi na litrichean — cha

Powered by CQPWeb