Displaying extended context for query match in text 102003
    

' oige .
 
Bha e ' feitheamh , ' s a feitheamh , ' s ged a bhiodh e ' feitheamh fathast , cha tigeadh an cliabh a nios g ' a iarraidh .
 
Chaidh cach air bord , ' s air falbh ghabh iad , gus an d ' rainig iad Grianaig .
 
Bha esan air ' fhagail an siod , ' s gun doigh aige air faotainn as an aite .
 
Thainig am fitheach far an robh e .
 
“ Cha do ghabh thu mo chomhairle .
 
” “ Cha do ghabh ; na ' n gabhadh cha bhithinn mar a tha mi .
 
” Cha ' n ' eil atharrach air , Iain ; an t - aon nach gabh comhairle gabhaidh e còmhrag .
 
Bheir thu dhomhsa greim tombaca .
 
” “ Bheir .
 
” “ Ruigidh tu tigh an fhamhair agus fanaidh tu ann an nochd .
 
” “ Nach fan thu fein leam a chur dhiom mo chianalais .
 
” “ Cha ' n fhan ; cha fhreagair e dhomh .
 
” An la ' r na - mhaireach thainig am fitheach far an robh e “ Theid thu nis gu stabull an fhamhair ,

Powered by CQPWeb