Displaying extended context for query match in text 400159
    

màireach ) ; an tràth caithte ( dh ' fhalbh e an - dè ) ; an tràth neo - choileanta ( bhitheamaid a ' cur buntàta , ach chan eil croit againn tuilleadh ) ; an tràth cumhach ( rachainn don chèilidh , nam biodh airgead agam ) ” .
 
Ach is fheàrr dhomh a - nis aideachadh gu bheil an Ro - ràdh a ' cur soilleireachadh air cuid de fhaclan teicneolach a ' ghràmair agus gu bheil “ Giorrachaidhean agus Briathran ” a ' toirt dhuinn liosta dhuibh sin air fad am Beurla , o ' Abairt phrase ' gu ruige ' Tuiseal case ' .
 
' S e ' Faclair Ur don Bhun - sgoil ' fo - thiotal an leabhair .
 
Mar sin chan e mhàin gu bheil an liosta dh ' ainmich mi ' na chuideachadh do leughadair sam bith a dh ' fhaodadh ùidh a chur san leabhar ach tha e a thuilleadh air sin ' na riatanas don tidsear .
 
A thoradh ' s gur h - e faclair don Bhun - sgoil a tha ann , is dòcha gu saoil cuid gur h - e leabhar sìmplidh a th ' ann

Powered by CQPWeb