Displaying extended context for query match in text 108
    

chùis so ; gu h - àraidh far an i ' Ghàelic cainnt na sgìreachd .
 
Tha dearbhadh againn cho ullamh ' s a dh ' ionnsaicheas muinntir an cainnt mhàthaireil a leughadh .
 
Ge sean thu fhéin a Dhonnachaidh , dh ' ionnsaicheadh tu ann an ràith ' a dh ' ùine , gach leabhar a th ' anns a ' Ghàelic a leughadh .
 
DONN .
 
— ' N e mise !
 
Ma ta na - n saoilinn sin chitheadh tu mi ann an cuideachd nam pàisdean , le

[TD 20]

m ' fhòid - mòine fo m ' achlais a ' dol do ' n sgoil , ged theireadh an dùthaich gu - n robh Donnachadh mòr air bàinidh .
 
Cuiridh mi mo chlann do ' n Sgoil Ghàelic Di - luain .
 
Air mo shon fhéin , cha - n fhiach dhomh an t - saothair .
 
LACH .
 
— Ciod e so a thuirt thu ?
 
Eisd rium : na - n iarrainn ort an cnoc ud thall a chladhach , a bhi ' saoithreachadh ris le fallus do ghnùis ' o mhoch - thrà gu feasgar , agus na - n deanainn làn chinnteach thu ann

Powered by CQPWeb