Displaying extended context for query match in text 218002
    

so ( a chur Scene a mach le ' leithid do stri ) , bhuin pairteachadh na h - Alba , a tha air ainmeachadh anns an t - sean sgeul mu Chruithne agus a mhic , do ' n choigeamh linn roimh Chriosd .
 
Ach tha e so - fhaicinn , a nis , gu ' m buin an sean sgeul so do ' n ochdamh , no do ' n naothamh ceud linn ; oir cha ' n ' eil e a ' gabhail beachd air Alba , nuair a bha i air fad ann an seilbh nan Cruithneach !
 
So againn ni eile thaobh an t - sean - sgeil so mu Chruithne a tha cur an céill a shuarrachas mar eachdraidh fhirinnich .
 
Cha ' n ' eil an clàr - ainm a chuir Giraldus a mach a ' gabhail beachd air Leamhainn , Mòr - mhaorachd cho mòr agus cho aosda ' s a bh ' ann ann an Alba gu léir .
 
A réir O ' Flaithbheartaigh , bha a ' Mhòr - mhaorachd so air a cur air cois le mac a bha aig Corc , righ Mhumhan ann an Eirinn ; ach ge

Powered by CQPWeb