Displaying extended context for query match in text 102003
    

Ann an eud cho beo , ' S nach robh air an t - saoghal , A thug gaol cho mor .
 
' S tric bha mis ' a ' s Mairi , Falbh nam fasach fial , Gun smaointean air fal - bheairt , Gun chail gu droch ghniomh : Cupid ga n - ar taladh Ann an cairdeas dian ; ' S barr nan craobh mar sgail duinn , ' N uair a b ' aird ' a ' ghrian .
 
Ged bu leamsa Albainn , A h - airgiod a ' s a maoin , Cia mar bhithinn sona Gun do chomunn gaoil ?
 
B ' annsa bhi ga d ' phogadh , Le deadh choir dhomh fein , Na ged fhaighinn storas , Na Roinn - Eorp ' gu leir .
 
Tha do bhroilleach soluis , Lan do shonus graidh ; Uchd a ' s gile sheallas , Na ' n eal ' air an t - snamh : Tha do mhin - shlios , fallain , Mar chanach a ' cha ' ir ; Muineal mar an fhaoileann Fo ' n aodann a ' s aillt ' .
 
Tha d ' fhalt bachlach , dualach ,

Powered by CQPWeb