Displaying extended context for query match in text 400154
    

ur dachanna .
 
' S tha an cunnart a ' sìor fhàs mar as fhaide tha sibh gun fhàgail .
 
Tha na h - amharais a ' fàs làidir .
 
Chan urrainn sinn a ' chùis a chur dheth mòran tuilleadh – tha chomhairle againne den bheachd gum b ' e an gliocas sibh a thighinn air falbh ro dheireadh a ' mhios seo .
 
Air ur sgàth fhèin .
 
Bu mhath leam Sìlis agus Colam a bhuinnig , ach tha eagal orm nach fhaod sinn an còrr dàlach a chur sa ' chùis .
 
Tha am pàrantan aʼ fas amharasach , ' s tha iad fhèin mì - chinnteach .
 
' S aʼ bruidheann air mì - chinnt , ma tha duine agaibh - se airson ur n - inntinn atharrachadh , seo an t - àm .
 
Còig - là - diag o nochd bidh am bàta seo aig an tràigh air buille na meadhon - oidhche – bidh an rath - dorcha

[TD 169]

ann , agus am barrachd cothrom tàrrsainn às gun fhiosda .
 
Tha fhiosam gur rud cruaidh a th ' ann dealachadh ri dachaigh is teaghlach , oir tha gràdh is dìlseachd fhathast beò a dh

Powered by CQPWeb