Displaying extended context for query match in text 100
    

gheur ri cruaidh leat , Bhiodh fuil an taimh chabrach a ' frasadh air luachair .
 
Hò , hì , &c .
 
' Nuair chromadh an curraidh a ' shuil , Ri dronnag a ' ghunna nach diultadh , Bhiodh an uilinn ' ga lùbadh , ' S barramach sradagan fudair , Tighinn o sparradh do ludaig , ' Nuair rachadh an teine ' san eireachd nan smuidrich , Bhiodh eìlid na beinne ' sa ceireanan briùite .
 
Hò , hì , &c .
 
Gheibhte a ' d ' thalla ' nàm an fheasgair , Ol a ' s ceol aig na fleasgaich ; Piob mhor nam feudan , toll ' ga spreigeadh , ' S gach crann dhi le srann co - fhreagradh , Cha bu ghann dha do dhaimhean beadradh — Fiòn a ' s branndaidh o ' d ' laimh ga leigeadh .
 
Hò , rì , &c .
 
' S ann o Chrasgaig so shuas uainn , Thig an gaisgeach beachdail uasal ;

[TD 120]

' S tu thug leat gach beart bu dual dut , A ' s a ' dh - eachdair a bhi ' n uachdar — De ' n fhine ' s ainmeil '

Powered by CQPWeb