Displaying extended context for query match in text 102003
    

rannan ruadh an domhain , a b ' urrainn mo shlabhraidh - sa charachadh , ach Iain òg mac an t - saighdeir á Albainn ?
 
” “ Tha ioma h - aon an Albainn cho làidir ri Iain òg mac an t - saighdeir , ged a bhiodh an saighdeir leis .
 
” “ Tha sid ' s an fhàisneachd agam - sa .
 
” “ Coma leam ' d é tha ' s an fhaisneachd agadsa .
 
” “ ' D é an dòigh air am math leat thu fhéin fhiachainn !
 


[TD 340]

“ An uair a bhithinn fhìn ' s mo mhàthair thair a chéile , ' s a bhiodh toil agam mo thoil fhìn fhaotainn , ' s ann an snaimeannan - carachd a bhitheamaid a ' fiachainn : uair a gheobhadh i chuid a b ' fhearr , ' s da uair nach fhaigheadh .
 
” Rug iad air a chéile , ' s bha gramannan cruaidh aca , ' s chuir am famhair Iain air a ghlùn .
 
“ Tha mi faicinn , ” ars ' Iain , “ gur tu ' s treasa .
 
” “ Tha fios gur mì , ” ars

Powered by CQPWeb