Displaying extended context for query match in text 106
    

na aghaidh le trì no ceithir a mhìltean saighdear .
 
Choinnich an dà armailt a chéil ' ' an àite ris an abrar Coille - Chragaidh , faisg air Adhol , air an seachdamh là deug de mhios meadhonach an t - samhraidh .
 
Chaill Mac Aoidh an là ' s moran de chuid daoine , ' s theich e féin gu Peirt .
 
Ach thuit Cleabhars anns a ' bhlàr sin ' an toiseach na buaidhe .
 
Bha e sìneadh a làimh ' a ' toirt òrduigh , ' s bhuail peilear e ' n toll na h - achlais , far nach robh ' n còta màilich ga dhionadh , ' s bhàsaich e ' n là sin féin .
 
Còmhladh risan bhàsaich dòchas nan Seumasach ' an Alba .
 
5 .
 
Ghabh fear Canon , a thàinig a nall air ceann nan Eireannach , an riaghladh an déigh Chleabhars ; ach cha d ' rinn e tapadh sam * B ' ann mu ' n àm so a thàinig Colla Ciotach ainmeil á Eirinn .
 


[TD 332]

bith .
 
Chuir na Camshronaich , a bh ' air an cumail fo ' n choill gu beagan mhìosan roimhe sud ,

Powered by CQPWeb