Displaying extended context for query match in text 100
    

an teid thu ; Calba cruinn an t - siubhail eutrom , Feileadh bleatach leat a b ' eibhinn , A ' s sporran ròmach ' s òr ga sheuladh .
 
Hò , hì , &c .
 
Chìte sud thu mar bu mhiann leat , Tighinn a mach ri maduinn ghrianach , Fhir a ' chridhe fharsuinn fhialaidh , Tighinn gu faramach a dh ' iasgach , Tighinn gu cladaichean Loch Mhiachlaidh , Le dubhan gartach , slat a ' s driamlach .
 
Hò , hì , &c .
 
Bu bhinn leam bhi ' g ' eisdeachd ' chrònan , Aig do fhleasgaichean ag oran , ' S tu dol a mach a ' ghabhail voyage ' Na do bhàta ramhach ordail ; ' S ur gach crann , gach ramh , a ' s ròp dhi , ' S cha ' n fhaca mi ' san Taobh Tuath cho boidhche .
 
Hò , hì , &c .
 


[TD 119]

Dh - aithn ' inn do chas - cheum gu h - aotrom , Direadh ri beallach nan aonach , Le do phrasgan is tlachdmhor dhaoine , Gunna snaipe ' n glaic an laoich , Le do churrachd chopair a lot a

Powered by CQPWeb