Displaying extended context for query match in text 110
    

buaidh , Oighre Chnòideart a ' bharraich , ' S Ghlinne - Garradh bho thuath .
 
Thig ort measair a ' s adharc Agus taghadh nan arm , Le d ' mhial choin air lothainn , ' S iad romhad a ' falbh ; ' N uair théid thu do ' n mhonadh , Bidh fuil air damh dearg ; Cas a shiubhal an fhirich , Leat a chinneadh an t - sealg .
 
' S tu marbhaich ' a ' choilich ' S moich ' a ghoireas air crann — ' Bhuic bhioraich an t - seilich , Agus eilid nam beann : ' S tric a leag thu ' n an luath ' s A ' chaol ruadhag ' s am manng , ' N uair a ruigeadh do luaidhe Cha ghluaiseadh iad eanng .
 
' S tu nàmhaid na h - eala , Lamh a mhealladh a ' gheòidh ; B ' fhearr leat fhaicinn ' s an adhar , Na e luidhe air lòn — Air iteig ' ga chaitheadh Bhiodh luaidh ' air a thòir , Bho ghunna ' bheòil chumpaich , ' S cha bhiodh ùin ' aige beò .
 
Lean do chruadail , '

Powered by CQPWeb