Displaying extended context for query match in text 196
    

dhe aran loisgte ( air a dheanamh le taomadh burn teth air mir de dh ' aran coirc loisgte agus leigeadh leis seasamh gus am fuaraich e ) , meog , burn le beagan de shlaman - milis dhearcain dubh lis ann , no burn leis - fein .
 
Ma tha eagal oirbh nach basaich e , ' s ma tha sibh airson cuir as da gu grad , thoiribh uisge - beath ' dh ' a ; ach ma tha sibh airson a leigheis , na faigheadh e ni sam bith ni ' s treise na burn , no brochan tana , no tea .
 
Ma tha a cheann gort no a ' breislich , gearraibh dheth ' fhalt , ' us cumaibh aodach fliuch le burn fuar ' us fion - geur ri ' cheann .
 


[TD 32]

[ Beurla ]

[TD 33]

Tha gidheadh seors de ' n goirear gu tric “ teasaichean iosal ” no “ Tiphus ” airson nach ' eil e iomchuidh fuil a tharruing .
 
Ged tha chuisle ' san teasach so luath cha ' n ' eil i laidir ' us lan , ach caol ' us lag , an teangaidh gu luath air a

Powered by CQPWeb