Displaying extended context for query match in text 400141
    

ghabh Seumas suas , am pasgan ' na làimh .
 
Dhealbh e dha fhèin mar chleachd e bhith deanamh is mar sin chuir e uilt ris an doras ag èigheach , “ Bheil thu staigh a Cheit ?
 
” Sheas e mionaid mun d ' fhosgail e an doras a - muigh ag ràdh gu cridheil “ Mis a th ' ann , a Cheit .
 
” Mun d ' fhuair e cothrom an ath dhoras fhosgladh chaidh fhosgladh dha le polasman .
 
Ghabh Seumas ceum air ais is mar gm b ' eudar dha lethsgeul a dhèanamh do aodann amharasach an lagha thuirt e , “ Mise th ' ann .
 
Thàinig mi nuas le stuth a fhuair Sìne do Cheit Anna an - diugh as a ' chemist .
 
” Thog e am pasgan .
 
“ Ach am bheil dad ceàrr ?
 
” Ged dh ' fhiach e coimhead a - staigh bha gualainn leathainn an lagha

[TD 82]

a ' cur bacadh air .
 
Bhell - - - Tha .
 
Chaochail Ceit Anna .
 
Fhuair Eilidh i marbh .
 
” “ A , dhuine chridhe , nach i fhuair am bàs aithghearr .
 
Bha i shìos againne an dè

Powered by CQPWeb