Displaying extended context for query match in text 104
    

S i ' bhòili , &c .
 
AM FÒGRADH .
 
ORAN a rinn I .
 
M .
 
' s e air fògradh ' an déigh sabaid a rinn e , agus barantas - glacaidh a bhi ' mach ' n ä aghaidh .
 
FONN — “ Cuil - fhodair .
 
” Mi ' n so air tulaich leam fhìn , ' S tróm leam m ' osnaich fo thuinn ; ' S ioma car ' tha ' g am chlaoidh nach éigh mi .
 
Mi ' n so , &c .
 


[TD 192]

Tha teann bharantas sgrìbht ' , Ann an achlais maoir - rìgh , ' Chumas mise car tìm ' n am èiginn .
 
Tha teann , &c .
 
' S ioma ceasnachadh cruaidh , ' S mòd mu dheas ' us mu thuath , ' S litir - naidheachd , ' s luchd fuath ' toirt béum ' dhomh .
 
' S ioma , &c .
 
Gur a mòr a ' chùis - bhùirt , ' Mhiad ' s ' tha ' ghleadhraich gun sùgh , Mu na thachair ' s nach b ' fhiù ' bhi ' g éigheach .
 
Gura mòr , &c .
 
Suim na sabaid

Powered by CQPWeb