Displaying extended context for query match in text 218002
    

mach Gallaobh .
 
Rinn an naothamh ceud linn na caochlaidhean sin ann an Alba a chuir soilleireachadh air an diubhras so .
 
Chuir a ' bhuaidh Ghàidhealach anns a ' bhliadhna 843 , Dail Riada ri Alba ; agus mu dheireadh na linne sin , thuit

[TD 130]

Gallaobh fo smachd nan Lochlannaich .
 
Tha ' n dàra clàr - ainm , uime sin , a nochadh gu soilleir nan roinnean a bha aig Righ na h - Alba an déigh an naothamh ceud linn .
 
Tha a ' cheud chlàr - ainm a ' deanamh deilbh a thaobh rioghachd nan Cruithneach a tha ceart cho firinneach ris an fhear eile , agus tha e roimh a ' bhuaidh a thug Gàidheil na h - Eirinn air an Earraghàidheal .
 
Tha na Seachd Roinnean air a ' cheud chlàr - ainm a ' nochdadh gu soilleir seilbhean nan Cruithneach .
 
Is i a ' chuid a tha air a ' fagail a mach gu ceart a ' chuid sin a bha aig na Dail Riadianaich .
 
Agus tha so ro chudthromach ; oir tha e ' dearbhadh gu ' n robh pairteachadh air na Seachd Roinnean dualach do na Cruithneach , agus

Powered by CQPWeb