Displaying extended context for query match in text 196
    

gu ruigsinn air lon , cha ' n ' e mhain beathachail ach fos taitneach do na bhlas ; oir tha iomadh dhe ' ur n - easlaintean ag eiridh bho laigse na stamaic , agus tha so gu cumanta air aobh ' rachadh le easbhuidh caochladh lon beothachaidh gu leoir .
 
Na ' n robh mise air an aobhar sin gu comharrachadh ' mach n - ' ur lon , mholainn dhuibh lit le bainne , no treacle , no leann airson ' ur biadh - maidne , aran coirc us buntata airson diatmhoir , agus buntata no brochan le uinneanan , garlic no creamh , no peabar airson ' ur suipeir , agus an leithide sin cha ' n fhaod san la so a bhi air am meas ailgheasach : Gidheadh ann an ainmeachadh earrainnean araidh ' ur loin feumar a chuimhneachadh gu ' m bheil iomadh leasachaidhean ' us ath - arrachaidhean beaga a tha ' n ' ur comas a dheanamh a tha cha ' n ' e ' mhain taitneach ach slainteil .
 
Tha iasg , a bha anns na h - uile linn air a mheas na ailgheas , gu cumanta ' n '

Powered by CQPWeb