Displaying extended context for query match in text 102003
    

d ' thainig , agus nach tig , as .
 
Bha mi gorach , amaideach , aineolach ; air mo Chruithfhear bha mi tur di - chuimhneach .
 
Bha iodhol eile aig mo chridhe — a ' s dhiol mi gu trom air a shon .
 
Air - san bha mi ' smaointeachadh moch agus anmoch ; bha e ann am smaointibh ' s an latha — bha e ann am aisling ' s an oidhche .
 
Ge b ' e taobh a rachainn bhiodh ' fhaileas fa chomhair mo shul : a ' siubhal an rathaid - mhoir , bhithinn a ' meorachadh a bhriathran , agus , ge h - oillteil r ' a innseadh e , ' s ann air a bhiodh m ' inntinn a ' ruith ann an tigh - aoraidh an Tighearna ; oir ged a dh ' eirinn ' s a shuidhinn mar a dheanadh cach — ged bhiodh am Biobull am laimh — ged bhiodh fonn nan salm air mo bhilibh , ' s ann anns na h - Innsibh , aig Manus na Beinne , ' bha gradh agus tlachd m ' anama .
 
“ O !
 
' s mise ' bha

Powered by CQPWeb