Displaying extended context for query match in text 104
    

co a bheir , &c .
 
Gille smiorail ' s am beil suim , Air an Luing - Eireannaich .
 
Hó , co a bheir , &c .
 
Bidh Tormoid ' am bàrr a ' chroinn , Air an Luing - Eireannaich .
 
Hó , co a fheir , &c .
 
' S aithne dha àmhuilt an t - siùil , Air an Luing - Eireannaich .
 
Hó , co a bheir , &c .
 
Dòmhnull - Iäin air an stiùir , Air an Luing - Eireannaich , Hó , co a bheir , &c .
 
An ailm fo achlais an t - suinn , Air an Luing - Eireannaich .
 
Hó , co a bheir , &c .
 
Leannan Màiri ' n Aonghuis duinn , Air an Luing - Eireannaich .
 
Hó , co a bheir , &c .
 


[TD 123]

Leannan cruinneag a ' chinn chruim , Air an Luing - Eireannaich — Hó , co a bheir , &c .
 
Cha - n innis mi ' ainm idir dhuibh , Air an Luing - Eireannaich .
 
Hó , co a bheir , &c .
 
Chì mi i ' caogadh ȧ sùl !
 
Air an Luing - Eireannnaich .
 

Powered by CQPWeb