Displaying extended context for query match in text 218002
    

sin Srath Eirinn is Menteith ) , Marr , Fiofa agus Moiridh air an ainmeachadh gu tric anns na h - eachdraidhean Eirinneach ; agus , tha Mor - mhaoir nan roinnean so air an ainmeachadh gu tric , mar an ceudna , anns na leabhraichean ud .
 
Beachdaichidh sinn air na roinnibh uile ann am beagan bhriathran .
 
Cha ' n ' eil dad sam bith thaobh Ghabharaidh anns na h - eachdraidhean Gàidhealach , ged a tha e comasach gu ' n robh an leithid sin do roinn ann , an uair a bha Alba an seilbh nan Cruithneach .
 
Tha sàr fhios agam , co dhiu , nach ' eil iomradh air bith air Mor - mhaor Ghabharaidh anns na h - eachdraidhean a bhuineas do na Gàidheil , no anns na h - eachdraidhean a bhuineas do na Sasunnaich .
 
Bha Buchan , gun teagamh , ' n a aon do roinnibh na h - Alba , ged nach ' eil iomradh air , no air a Mhòr - mhaoir anns na h - eachdraidhean a bhuineas do na h - Eirionnaich .
 
Gidheadh , tha fios againn gu ' n robh e , a dh '

Powered by CQPWeb