Displaying extended context for query match in text 100
    

chualas am fuaim sa ' ghleann .
 
' Nuair thig iad còmhla ' na bheil a ' d ' chòirse De ' n h - uile seòrsa bu chòir bhi ann ; Damh na cròice air srath na mòintich , ' S e gabhail crònain le dreòcam àrd ; A ' dol san fhéithe gu bras le h - éibhneas , A ' mire - leumnaich ri éildeig dhuinn ; Bi sin an ribhinn a dh ' fhas gu mìleanta , Foinneamh , finealta , dìreach , seang .
 


[TD 117]

The mhaoiseach chùl - bhui air feadh na dùsluing , Aig bun nam fiùran ' gan rùsga ' lòm , ' S am boc gu h - ùtluidh ri leaba chùirteil , ' S e ' ga bùrach le rùdan cròm ; ' S am minnean riabhach bu luime cliathach , Le chunnein fiata , is fiadhaich ceann , ' Na chadal guamach an lagan uaigneach , Fo bhàrr na luachrach na chuairteig chruinn .
 
Is lìonmhor cnuasachd a bha mu ' n cuairt dut , Ri àm am buain gum b luaineach clann , Ri tional guamach , gu fearail suairce , ' S a ' roinn gu h -

Powered by CQPWeb