Displaying extended context for query match in text 177
    

Gad ruagadh le cananan , S tu mac an Iarla Thuathaich ' S air sluagh gum bu cheannardach , ' S gun toir thu fhathast ruathar Nach buantach do dh ' fheareigin .
 
88 Nuair thig am Marcas thugainn dhachaigh ' S na fir ghast ' gu freagairt leis , S lìonmhor marcach thig gu d ' charraid Null gu h - Asainn leanadh riut ,

[TD 115]

[ Beurla ]

[TD 116]

Dhèanadh attack air an caisteal ' S cha bhiodh clach gun leagail dheth — Nuair thogas Uilleam léibhidh Gun éirich an cabar ort .
 
96 Tha ' m brochan a ' toirt sàr dhuibh , ' S tha ' n càl a ' toirt at oirbh , Ach s beag as misde ' n t - àrmann Ur sàth thoirt an - asgaidh dhuibh ; Ge mór a thug sibh chàise Far àirighean Asainne Chan fhacas cuirm am Fòlais Ge mòr bha de chearcan ann ; 104 Caisteal biorach , nead na h - iolair ' , Coin is gillean gortach ann , Chan fhaicear bioran ann ri tine Mur bi dileag bhrochain ann ; Chan fhaicear mairtfheòil ann am poit ann Mur bi cearc ga plodaigeadh , '

Powered by CQPWeb