Displaying extended context for query match in text 102003
    

' b e siubhal an eich , no luas an fheidh ; cha tugadh ceithir chasan riamh do bheo - chreutair air an talamh a bhos , no sgiathan do dh - eun ' s na speuraibh shuas a chumadh ris .
 
Cha d ' thubhairt mi fhein diog — rinn mi greim bais , gun fhios c ' arson , air an aite - shuidhe .
 
Dhuin mi mo bheul — chas mi m ' fhiaclan , mu ' n cuirinn troi ' m ' theangaidh iad — dh ' fhorc mi mo chasan gu daingeann , ' s bhithinn ceart shuarach ged robh mo chlaisteachd ' s a ' chiste ruaidh ann an Tirithe ' s mi fhein cho bodhar ri Iain Balbhan .
 
Chuir Niall a bheul ri m ' chluais — “ Athair ” ars ' esan “ am bheil sibh ' n ur cadal ?
 
” “ Uist !
 
” arsa mise “ bi samhach .
 
” Chuir an t - Obanach og a cheann ri m ' chluais .
 
“ Eachainn , ” ars ' esan , “ nach e ' n t - each iaruinn fhein an gille ?
 
“ Uist !
 
” arsa

Powered by CQPWeb