Displaying extended context for query match in text 104
    

S fiabhrus goirt ann am cheann .
 
Chaidh mo shùgradh fo smalan , Leis a ' mhalairt a bh ' ann .
 
Ghèarr mi gaoth agus talamh , Air fear eangach nam beann ; ' S leig mi ' mhaighdean m ' ä thuairms , Ach cha d ' fhuair e uam deann .
 


[TD 58]

FIADH .
 
Thuirt an t - ùdlaich ' s e ' tarraing : “ Se mo charaid a bh ' ann , ' Thug ' am fuadach do leannan , Do Ghleann Srath - farair nam beann .
 
Ged robh ' mhaighdean fo d ' achlais , ' Siubhal ghlac agus ghleann ; Chaoidh cha leag thu air mòintich , H - aon de m ' sheòrsa gun tàing !
 
” SEALGAIR .
 
Bha mi eòlach mu d ' phàirtidh , ' S na bi tàir orm ' s a ' chùis .
 
Ma bhios mise ' nam shlàinte , Gheibh thu pàidheadh le cliù , Ge mòr d ' earbs ' ás do chasan , ' S á faicill do shùl : ' Dh - aindeoin sròin ' agus claisteachd , Dh ' fhàgainn d ' astar gun lùs .
 
' S ioma fear cho

Powered by CQPWeb