Displaying extended context for query match in text 218002
    

Dail Riadanaich .
 
Agus tha so ro chudthromach , oir tha e a ' dearbhadh gu ' n robh pairteachadh air Na Seachd Roinnean “ dualach ” do na Chruithneachd agus gu ' n robh e aig bun rioghachd na h - Alba ” .
 
( 1 ) Tha Giraldus ag ràdh gu ' n robh beul aithris ann , bha ag innseadh gu ' n d ' eirich na Seachd Roinnean air lorg pairteachaidh na h - Alba le seachd braithrean .
 
Tha na seachd braithrean so a ' co - fhreagradh ri seachd mic Cruithne , athair nan Cruithneach a tha air an ainmeachadh anns an earrain a leanas .
 
“ Cruidne filius Cinge , pater Pictorum habitantium in hac insula , C .
 
annis regnavit ; vii filios habuit .
 
Hæc sunt nomina eorum ; Fiv , Fidach , Floclaid , Fortreim , Got , Ce , Circui .
 
” An uair a thug Giraldus seachad a ' cheud chlàr - ainm a thaobh “ Seachd Roinnean na h - Alba , ” tha e ag ràdh “ Inde est ut hi septem fratres prædicti pro septem regibus habebantur : septem regulos sub se habentes .
 
Isti septem

Powered by CQPWeb