Displaying extended context for query match in text 100
    

' ghlacaibh faoine , Na h - aighean maola , na laoigh , ' s na maing .
 
Sud bu mhiann leinn ' am madainn ghrianaich , Bhi dol g ' an an iarraidh , ' s a ' fiadhach bheann , Ged thigeadh siontan oirnn ' uisg a ' s dìle , Bha seòl g ' ar dìdean mu ' n chrìch san àm , An creagan ìosal am bun na frìthe , ' S an leabaidh dhìona , ' s mi m ' shìneadh ann .
 
Sa ' mhadainn chiuin - ghil , an àm dhomh dùsgadh , Aig bun na stùice be ' n sùgradh leam ; A ' chearc le sgiùcan a ' gabhail tùchain , ' S an coileach cùirteil a dùrdail cròm ; An dreathan sùrdail , s a ribheid chiuil aige , A ' cur nan smùid deth gu lùghor binn ; An druid ' s am brù - dhearg , le mòran ùinich , Ri ceileir sunndach bu shìubhlach rann .
 
Bha eoin an t - sléibhe ' nan ealtain gle - ghloin , A ' gabhail bheusan air ghéig sa choill , An uiseag cheutaich , ' s a luinneag féin aice

Powered by CQPWeb