Displaying extended context for query match in text 102003
    

ann am Paisley , ' s cha ' n fhoghnadh leis gun mise ' dhol a mach g ' a h - amharc .
 
Cha robh mi deidheil air carbad na smuide , ach bha Niall ( ' s e sin ainm mo mhic ) , agus buirdeasach og eile , sgaomaire ' mhuinntir an Obain a bha maille ris , deidheil air feala - dha ' bhi aca air mo thailleadh .
 
A stigh do charbad na smuide chairich iad mi ; ag radh rium gu ' m bithinn cho socrach , shamhach , fhoisneach ' s ged a bhithinn ann an cathair - mhoir taobh an teine .
 
Ghabh mi beachd air a ' charbad — chunnaic mi fear na stiurach a ' gabhail ' aite , le ailm iaruinn ' n a laimh , agus fear eile ' s an toiseach mar gu ' m biodh fear - innsidh nan uisgeachan ann , ag amharc a mach .
 
Bha smuid as an t - simileir ' s na h - uile ni samhach , socrach na ' s leoir .
 
Chaidh mi ' stigh , agus shuidh mi dluth do ' n uinneig chum sealladh a bhi agam

Powered by CQPWeb