Displaying extended context for query match in text 400101
    

a - réisd beò ” , agus carson a tha sinn a ' saoilsinn gu bheil i ' na comharradh air probaisein fìor ?
 
Tha a ' cheisd duilich .
 
Faodaidh sinn a ràdh gu bheil Plato gun anail marbh .
 
Gu dearbh tha abairt baralach ' na chomharradh air probaisein ann an cumadh agus tha aig probaisein ann an cumadh an cruth Cpq .
 
Tha sinn ag agairt gu bheil Cpq fìor nuair a tha p a ' filleadh a - stigh q .
 
Is fheudar dhuinn na h - earrannan seo a mhìneachadh .
 
Tha an t - abairt baralach againn “ Ma tha uisge ann tha e a - réisd fliuch ” .
 
Tha fliuichead aig uisge agus tha “ Tha uisge ann ” a ' filleadh a - stigh “ Tha fliuichead ann ” .
 
Tha againn dà phrobaisein agus tha iad fìor le chéile .
 
Ma tha “ Tha uisge ann ” fìor is fìor “ Tha fliuichead ann ” cuideachd agus ma tha “ Tha fliuichead ann ” fìor is fìor “ Tha uisge ann ” cuideachd .
 
Tha sinn a ' sgrìobhadh gu bheil “ Tha uisge ann ” fìor maa “ Tha fliuichead

Powered by CQPWeb