Displaying extended context for query match in text 104
    

breacaidh mi ' chlach dhuit .
 
” Thug mi greis ' gam chluaideach , An deigh nam buillean .
 
Dh ' aithnich mi nach m ' fhuath ' bh ' air , Ach , toil mi dh ' fhuireach .
 
Cha sheallainn air gruamach , Ged gheibhinn tuille , On gheall e dol suas leam , Gu ruig a ' mhuilinn .
 
Chaidh e os - ceann ciste Air ' n robh fichead stapull .
 
Fhuair e cearcall miotailt , ' S chrioslaich e mu ' fhalt e .
 
Leabhar - dearg na fiosachd , ' Gä chlisgeadh fo ' achlais ; Léum e suas air iteig , Gu uisge Alld - Leacain !
 
' N uair a ràinig e shuas , Air iomachd an t - sruthain ; Cha robh slugan no bruach ann , Nach d ' rìnn e shiubhal ;

[TD 41]

Gach bòcan ' us uamhlach A bh ' anns an uidhim , ' Teicheadh anns an nuallanaich Do na bruighean !
 
B ' ann an sid ' bha ' an t - sitrich , Ann am measg nan glaistig .
 
Leabhar - dearg Iain Mhidseil , ' G än tiopadh ' s ' g än tapadh :

Powered by CQPWeb