Displaying extended context for query match in text 218002
    

Loch Lannaich .
 
Tha ' n dara clàr - ainm , uime sin , a ' nochadh gu soilleir nan roinnean a bha aig Rìgh na h - Alba an déigh an naothamh ceud linn .
 
Tha a ' cheud chlàr - ainm a ' deanamh deilbh a thaobh rioghachd nan Cruithneach a tha ceart cho firinneach ris an fhear eile , agus tha e roimh a ' bhuaidh a thug Gàidheil na h - Eirinn air an Earra - ghàidheal .
 
Tha na Seachd Roinnean air a ' cheud chlàr - ainm a ' nochdadh gu soilleir seilbhean nan Cruithneach .
 
Is i a ' chuid a tha air a ' fagail - a - mach gu ceart a

[TD 22]

chuid sin a bha aig na Dail Riadanaich .
 
Agus tha so ro chudthromach , oir tha e a ' dearbhadh gu ' n robh pairteachadh air Na Seachd Roinnean “ dualach ” do na Chruithneachd agus gu ' n robh e aig bun rioghachd na h - Alba ” .
 
( 1 ) Tha Giraldus ag ràdh gu ' n robh beul aithris ann , bha ag innseadh gu ' n d ' eirich na Seachd Roinnean air lorg

Powered by CQPWeb