Displaying extended context for query match in text 108
    

arsa Dr .
 
Lang , “ Taki ( oir b ' e sin a b ' ainm dha ) ' fhaicinn a ' stiùradh na luinge anns an doininn a bu ghàbhaidh , air druim a ' chuain troimh stoirm , agus an sgiobair ' g a shònrachadh a mach o mheasg nan seòladairean uile , mar an t - aon as an robh barrachd earbsa aige , agus a bu làidire ' bha aige ' s an luing : eileanach bochd a bha o cheann ghoirid a ' ruith rùisgte feadh na coille , cho fiadhaich , aineolach ri eilid nam beann , cho borb ri madadh - alluidh an fhàsaich .
 
” EACH .
 
— An gille !
 
Air m ' fhocal , ' s ann a th ' annta daoine tapaidh .
 
Cha duine gun tùr a stiùras bàta ri droch latha , tha fhios agaibhse , gun tighinn air luing mhòir ; ach am bheil bàtaichean aca fhéin ?
 
CUAIR .
 
— Tha , sgothan fada aimhleathan , air an

[TD 140]

cladhach á h - aona mhaide mòr , cuid diubh ceithir fichead troidh , air fad , agus a ghiùlaineas ceud pearsa , ' s a

Powered by CQPWeb