Displaying extended context for query match in text 177
    

eil té a bhios ' na h - éiginn Nach faigh leum de Dhòmhnallan Dubh .
 
16 Nach saoil sibh gur olc a ' chomain Air duine dhianadh an obair Fichead marg de dh ' airgead bogaidh Bhith ga thogail seachdain o ' n - diugh ?
 
Gun d ' ràinig mi bhean bu ghlice Chum ' s gum faighinn tuille fiosraidh ' S thuirt i gur e brochan lite ' M biadh bu bhrisge do Dhòmhnallan Dubh .
 
24 Nuair a fhuair mi fhìn an litir ' S a leugh mi gach nì mar thuiginn , Nan cumainn air brochan tric e Cha robh sgrìd an Dòmhnallan Dubh .
 


[TD 79]

[ Beurla ]

[TD 80]

Gur diùmbach mis ' air a ' chaillich A dh ' òrdaich dha ' m brochan bainne Gus an dh ' fhàs a bhuill cho las ' S nach robh math an Dòmhnallan Dubh .
 
32 Feumar aran , feumar annlan , Uisge - beatha ' s bainne gamhnach , Feumar peabar far na Galldachd Dh ' fhàgas teann mo Dhòmhnallan Dubh .
 
Nuair a théid gach nì mar gheall mi A thoirt dha gu oidhche Shamhna Chan eil cailleach an Cill Amhlaigh Dh ' fhàgas

Powered by CQPWeb