Displaying extended context for query match in text 102003
    

ghuth air eanchainn cumanta an t - aite ' n robh mise ' n diugh .
 
CUAIR .
 
— C ' ait ' an robh thu , Eachainn ?
 
EACH .
 
— An robh mi !
 
Ma ta , le ' r cead , cha ' n ann gu droch fhreagairt a thoirt duibh — ' s coma e ' ait ' an robh mi — bithidh latha ' s bliadhna mu ' m bi mise ' s an aite cheudna ' rithist .
 
Nach robh mi ann am Paisley air carbad na smuide ; ach c ' arson a bhithinn a ' gearan ; ' s ann agam tha ' n t - aobhar taingealachd gu ' m bheil mi beo , ' s nach do sheideadh a suas mi am bhloighdean anns na speuraibh .
 
O , b ' e bhi ' buaireadh an Fhreasdail , do dhuine sam bith ' n a bheachd , cuid a

[TD 169]

chunnairt a ghabhail d ' a leithid a dh - aite , fhad ' s a tha comas nan cas aige , no dh ' fhaodas e suidhe an cairt shocraich , chiallaich , air boitein connlaich .
 
CUAIR .
 

Powered by CQPWeb