Displaying extended context for query match in text 102006
    

agus a Bhardachd a ' rannsachadh .
 
D .
 
M ' K .
 


[TD 359]

AN SRUTHAN .
 
CHUNNAIC mi ' n sruthan Ag éiridh ' s a ' mhunadh ' S a ' triall air a thurus Feadh ghlumag a chà ' ir ; A ' fiaradh a ' mhullaich , ' S a ' siaradh na tulaich , Ag iaraidh le bruthach , ' S a thurus gu tràigh .
 
A shruthain , air d ' athais , Nach dean thu rium mailis , Dé aobhar do chabhaig , Fan tamull mar thà .
 
Na cluanagan uaine , An achlais nam fuar - bheann ' Cur cagair ' ad chluasaibh , Thu ' ghluasad gu fàil .
 
Chunnaic mi ' n sruthan A ' tearnadh a ' bhruthaich Gu mear a ' cur chuir dheth ' S na buinneachan blàth .
 
A ' ruith mu na stacain , A ' léum bharr nam bacan , ' Us eòin bheag na h - ealtainn , Ri caiseamachd dhà .
 
A shruthain , a shruthain , Nach dean thu rium fuireach , ' S gur goirid an turus Bho mhunadh gu tràigh .
 
' N uair ' ruigeas tu ' n réidhlean

Powered by CQPWeb