Displaying extended context for query match in text 100
    

fuaidheal ' s a ' fàitheam Bhann a ' s phionar , An àm chur grinnis air gréus .
 
Do chneas mar an éiteag Glè ghlan , fallain , Corp seang mar chanach an t - slèibh ; Do bhràigh co - mhin , ' S do chiochan corrach ,

[TD 109]

' S iad lìontach , soluis le chéil : Gaoirdein tlà geal Làmh na h - ainnir , Caol mheoir , glac thana , băs réidh ; Calpa deas ùr , Troigh dhlù ' m bròig chumair Is lùghar innealta ceum .
 
' S ann fhuair mi bhean chaoin Aig taobh Mhàm - charraidh .
 
' S a gaol a ' m ' mhealladh o ' m chéill ; Bha cridhe dhomh saor , Nuair dh ' fhaod mi tharruinn , Cha b ' fhaoin domh bharail bhi d ' réir ' S ioma ' fuil uasal , Uaibhreach , fharumach , Suas ri d ' cheann - aghaidh fhéin , Gad ' chumail am prìs An Rìgh ' s Mac - Cailein ' S tu shìol nam fear a bha ' n Sléibht ' .
 
' Nam faighinn an dràst Do chàradh daingean An àite falaich o ' n

Powered by CQPWeb