Displaying extended context for query match in text 102001
    

fhéin an sporan fhaighinn , ” “ ' S math dh - fhaoidhte gu ' m faodadh , ” ars ' esan “ ach na ' m bitheadh an duine bochd a chaill e na chadal cho amhach riumsa , cha chailleadh e ' sporan .
 
” Thuirt leanabh àraidh ri bràthair athair gu ' m bu chòir dha a bhi faiciollach gun dad ach airgiod cruaidh a bhi aige ' n uair a bhàsaicheadh e , air eagal ' s gun loisgeadh na notaichean an uair a ruigeadh e thall .
 
TOIMHSEACHAIN .
 
1 .
 
Is buig e na brochan .
 
Is cruaidhe e na aran ; A ' s bi ' dh e ' n cuideachd an rìgh ; Cha ' n ' eil neach air thalamh Nach fheum ' bhi ga ghabhail , ' S cha tig iad ro mhath ás a dhith .
 
2 .
 
' S e ' m fiodh an iuchair , ' S e ' n t - uisge ' ghlas ; Chailleadh na sealgairean , ' S fhuair an t - sealg ás .
 
3 .
 
Chi mi thall air fanas , ' S air bàrr na roite ruaidhe A mac a '

Powered by CQPWeb