Displaying extended context for query match in text 100
    

do bheul - labhairt ciùin .
 


[TD 67]

Shiubhlainn leat an saoghal , Mo Mhàli bheag òg ; Cho fad a ' s cùl na gréine , A gheug a ' s ailli gnuis ; Ruithinn agus leumainn , Mar fhiadh air bharr nan sléibhtean , Air ghaol ' s gum bithinn rèidh ' s tu , Mo Mhàli bheag òg .
 
' S truagh a rinn do chàirdean , Mo Mhàli bheag òg !
 
' Nuair thoirmisg iad do ghràdh dhomh , Mo chuid de ' n t - saoghal thu : Nan tugadh iad do lamh dhomh , Cha bhithinn - ' s ann san am so , Fo ' bhinn air son mo ghraidh dhut , Mo Mhàli bheag òg .
 
Ge d ' bheirte mi bho ' n bhàs so , Mo Mhàli bheag og , Cha ' n iarrainn tuille dàlach , Mo cheud ghradh ' s mo rùin : B ' annsa ' n saoghal - s ' fhàgail , ' S gu ' m faicinn t - aodann ghradhach ; Gu ' n chuimn ' bhi air an là sin , ' S na dh ' fhàg mi thu ciùirt ' .
 
MAIRI LAGHACH .
 

Powered by CQPWeb