Displaying extended context for query match in text 170
    

raghuinn a nì mi , Bheir mi gloir so gu finid , ' S nach gliochdas no criondachd , Dhomh mhiad ' s tha mi ' gràdh a , Gur a Fionaichd san tiom sibh , Ann an àireamh na n Innsin , ' N uair a bha sibh gun dìobradh , ' N ar mìod is nar Airde , Eadar scalpa ' s caol - ìle , Ge do b ' fharsuing na crìochan , Bha roinn do gach tìr dhiubh Fuidh chios duibh a ' pàighe , Nios o thuit na stuic fhion - fhuil , Ris an abairt na Rioghraidh , Tha na gèugun ba dìlse dhoibh , Air crionadh ' n a ' n Abhar .
 
RAINN le Domhnul Friosal air dha bruadar air Inghein do Fhear Thalascair .
 
CODAL dhomsa air tulaich uaine , Air taobh tràghad re là luaine , Choncas Inghin chaomh - chruth - ghasda , Ann earradh do ' n t shròl dhaite uam , Dh fhiosraich mise am briathrabh ciùne , Do ghèige mhaisich na n rosg mall , Iunadh leam u bhi na d ' aonar , Ann am fàsach na faon ghleann , Fhreagair ise am briathraibh filidh ,

Powered by CQPWeb