Displaying extended context for query match in text 100
    

' bhi suainnt ' ann am breacan , ' N inbhir ghlaiceagan Ruisgich ; Horò , hu - ill , horo !
 
B ' anns ' bhi suainnt ' an am breacan , ' N inbhir ghlaiceagan Ruisgich , * The bard composed this song in Edinburgh , where he died and was buried .
 


[TD 95]

Far am minic a bha mi , Iomadh la , air bheag curam ; Horò , hu - ill , horò !
 
Far am minic a bha mi , Iomadh la , air bheag curam , ' S bhiodh mo ghunna fo m ' achlais , Cumail fasgadh o ' n driuchd oirr ' ; Horò , hu - ill , horò !
 
Bhiodh mo ghunna fo m ' achlais , Cumail fasgadh o ' n driuchd oirr ' .
 
' S air thruimid na fraise , ' S i a lasadh am fudar .
 
Horò , hu - ill , horò !
 
Air thruimid na fraise , ' S i a lasadh am fudar ; Cha b ' e clagraich nan sraidean , So a b ' abhaist mo dhusgadh .
 
Horò , hu - ill , horò !
 
Cha b ' e clagraich

Powered by CQPWeb