Displaying extended context for query match in text 100
    

céir ris na crannaibh , Bu neo - eisleannach tarruinn , ' Nuair a leumadh an t - saighead o d ' mheoir , Bhiodh céir ris , &c .
 


[TD 10]

' Nuair a leigte o d ' laimh i , Cha bhiodh oirleach gun bhathadh , Eadar corran a gàinne ' s an smeoirn .
 
' Nuair a leigte , &c .
 
' N am dhut tighinn gu d ' bhaile , ' S tu bu tighearnail gabhail , Nuair shuidheadh gach caraid mn d ' bhord .
 
' N am dhut tighinn , &c .
 
Bha thu measail aig uaislean , ' S cha robh beagan mar chruathas ort , Sud an cleachdadh a fhuair thu t - aois oig .
 
Bha thu measail , &c .
 
Gu ' m biodh farum air thaileasg , Agus fuaim air a chlarsaich , Mar a bhuineadh do shàr mhac Mhic - Leoid , Gu ' m biodh farum , &c .
 
Gur h - e b ' eachdraidh ' na dheigh sin , Greis air uirsgeul na Feinne , ' S air cuideachda cheir - ghil nan croc .
 
Gur h - e b ' eachdraidh , &c .
 
MORT NA

Powered by CQPWeb