Displaying extended context for query match in text 33
    

A ' chiad tè dhiubh seo , microphyll no beag - dhuilleag , cha robh innte ach leasachadh beag de ' n roinn sin de ' n luibh a bha ris an àile .
 
Gheibhear duilleagan de ' n t - seòrsa seo ann an còinnich an là - an - diugh .
 
Bha eachdraidh na b ' eadar - thoinnte aig an dara seòrsa duilleig , am macrophyll no mór - dhuilleag .
 
' Se seo an seòrsa duilleig a gheibhear ann an raineach , ann an craobhan - durcain ( e .
 
g .
 
Giuthas , Iubhar , Aiteann ) , agus ann an luibhean flùranach .
 
Dh ' fhàs i mar leasachadh do ' n bhodhaig ghobhlaich aig seann luibhean talmhainn mar Rhynia .
 
Air tùs bha meanglanan aig na seann luibhean talmhainn a bha co - ionnan am fad anns gach àite an robh gobhal .
 
B ' e aon de na ciad cheuman ann am mean - fhàs na mór - dhuilleig nuair a thainig diofar eadar fad nam

[TD 98]

[ Dealbh ] DEALBH 6 .
 
Diagram de lus flùranach òg , a ' sealltainn na duilleige , an fhreumha agus stuthan - bodhaig na gaise

Powered by CQPWeb