Displaying extended context for query match in text 100
    

' S mise bha aobhach ' T fhaotain mar ' rium , ' S cro laoigh a ' Bharain a ' d ' dheigh .
 
Madainn Di - luain , Ge buan an t - slighe , ' Nuair ghluais mi , ruithinn mar ghaoth , A dh - fhaicinn mo luaidh ' S rud bhuainn n - ar dithis Nach dual da rithist gu ' n sgaoil ;

[TD 105]

Thug mi i ' nuaigneas , Uair a bhruidhinn , ' S ann fhuair an nighean mo ghaoil ; A ' s chluinneadh mo chluas Am fuaim a bhitheadh Aig luathas mo chridhe ri ' m thaobh .
 
Sin ' nuair chuir Cupid An t - uldach a ' m ' bhroilleach , G ' a shaighdean corranach caol , A dhrùidh air mo chuislean , Chuir luchd air mo choluinn , Leis thuit mi ge b ' oil leam a ' s dh ' aom Dh ' innis mi sgeul Do ' n tè rinn m ' acain , Nach léigh a chaisgeadh mo ghaoid ; ' Se leighis gach creuchd I fhéin le feartan Theachd réidh a ' m ' ghlacaibh mar shaoil .
 
Bheirinn mo phòg Do

Powered by CQPWeb