Displaying extended context for query match in text 170
    

mealan mòr , Am barrachd èigin , An fadh as tonfadh na marra , As falbh na luinge , ' S radadh an eanachainnin geala , Feadh gach tuinne , Iad ri nualanaich ard uabhainneach , Searbh thursach , Gèabhach gar iochdarain sinne , Dragh chum buird shinn , Gach min - iasg abha san fhairge , Tarra - gheal tiuntait , Le gluasad confach na gailibhean , Marbh gun chuntas , Clochan as maorach an aigil , Teachd an uachdar , Air am bùain a nuasle slachdraich , A chuain uamhrich , A fhairge uille ' s i na brochan , Striopleach ruaimleach , Le fuil ' s le gàor nam biast lorcach , ' S droch dhath ruadh orr , Na beastan adharcach ion gach , Pluitach lorcach , Lan cheann sianam beoil gu ' n gialibh , ' S an craos foscailt , An aibhas uille lann bhochdan , Air cragradh ,

[TD 164]

Le spogan ' s le urbuill mhor bhiast , Air magradh , Bu sgreamhail an robhain scriachdach , Bhi da eisteachd , Thogbhadh iad air caogad milidh , Eatrom ceile , Chaill an sgiobadh càil gan claosneachd , Ri bhi geisteachd , Ceilearadh screadach nan

Powered by CQPWeb