Displaying extended context for query match in text 218002
    

agus a mhic gu bhith air fheuchainn leinn , tha e ro chinnteach gu bheil feum againn a bhith ' ga fheuchainn air solus shealbh - ghlacadh na h - Alba le Cruithne agus a mhic .
 
Is còir dhuinn , uime sin , a ' bhith a ' beachd - smuaineachadh air — an sean - sgeul air an d ' thug Sir Francis Palgrave agus mòran eile am beachd - san mu “ Sheachd Mòr - mhaoir na h - Alba — ann an solus roinn na h - Alba ' nuair a bha e fo chumhachd nan Cruithneach , is e sin roimh shealbh - ghlacadh Earra - ghàidheal le Gàidheal na h - Eirinn .
 
A nis , tha eachdraidhean a ' s traithe againn ag innseadh dhuinn gu ' n robh Alba air fad fo chumhachd nan Cruithneach aig an àm ud ,

[TD 19]

is e sin Alba uile ach dùthaich bheag faisg air Dun Bhreatuinn , a bhuineas do na Breatunnaich .
 
Tha e ro dhuilich a nis a ' chur an céill gu ceart criochan na rioghachd aig àm cho fad air ais ; ach a réir an t - sean - sgeul so

Powered by CQPWeb